CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ 

Versió 1.0 / 21-01-2022

Aquestes condicions generals de contractació de la botiga en línia són complementàries de les Condicions Generals d'Ús establertes a l'Avís Legal per a tots els visitants i usuaris del lloc web. 

El venedor, responsable i titular d'aquest lloc web és:

 

 • Raó Social: FORMATGERIES MONTBRÚ, SA
 • Domicili Social: Av. Del Prat 16. Polígon Industrial El Prat 08180 Moià (BCN)
 • NIF: A17063900
 • Telèfon: 938 209 010
 • Correu electrònic: info@montbru.com
 • Dades mercantils:

 

Mitjançant aquest document s'estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte la compravenda de productes oferts des d'aquest lloc, entre FORMATGERIES MONTBRÚ, SA i les persones físiques i/o jurídiques (d'ara endavant, "CONTRACTANT") que manifestin la voluntat de comprar aquests productes mitjançant les comandes realitzades a la botiga en línia d'aquest lloc web.

Aquestes comandes dels usuaris constitueixen les condicions particulars a què van associades les presents condicions generals que el CONTRACTANT accepta amb caràcter previ a la formalització de la seva comanda.

Al CONTRACTANT se li exposen a través d'aquest mateix lloc web aquestes condicions, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti. Les presents condicions generals unides a la comanda dels productes concrets realitzada pel CONTRACTANT impliquen la formalització del contracte de compravenda entre FORMATGERIES MONTBRÚ, SA i el CONTRACTANT que afirma haver llegit, entès i acceptat les presents condicions.

El CONTRACTANT sempre podrà consultar aquestes condicions generals mitjançant aquest lloc web.

OBJECTE DEL CONTRACTE 

Per aquestes Condicions Generals de Contractació, FORMATGERIES MONTBRÚ, SA es compromet a lliurar al CONTRACTANT els productes que aquest hagi sol·licitat a través del lloc web a canvi d'un preu cert. 

Mitjançant la compra dels productes disponibles en aquesta pàgina web el CONTRACTANT declara que:

 • Que és una persona gran i amb capacitat per contractar. 
 • Que ha llegit, comprès i que accepta aquestes Condicions Generals de Contractació.

1. PERFIL DEL CONTRACTANT

La botiga en línia de FORMATGERIES MONTBRÚ, SA està orientat tant a un mercat professional com de particulars, per la qual cosa en general són aplicables els preceptes establerts al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

2. ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

FORMATGERIES MONTBRÚ, SA es reserva el dret de modificar els termes d'aquestes Condicions Generals de Contractació, en qualsevol moment i al nostre criteri exclusiu. 

La versió més recent de les Condicions Generals de Contractació es reflecteix a la data de la versió ubicada a la part superior d'aquesta pàgina. Totes les actualitzacions i esmenes entren en vigor immediatament després de la notificació, que podem proporcionar per qualsevol mitjà, inclosa, entre d'altres, la publicació d'una versió revisada d'aquestes Condicions Generals de Contractació o una altra notificació als llocs web de FORMATGERIES MONTBRÚ, SA .

Us recomanem que reviseu aquestes Condicions Generals de Contractació sovint per mantenir-vos informats dels canvis que us puguin afectar. Les nostres còpies d'aquestes Condicions Generals de Contractació emmagatzemades electrònicament o altrament es consideren la còpia veritable, completa, vàlida, autèntica i exigible de la versió d'aquestes Condicions Generals de Contractació que estiguessin vigents i exposades al lloc web en el moment que el CONTRACTANT adquireixi els productes corresponents.

L'ÚS DEL LLOC WEB DESPRÉS DE LA NOSTRA PUBLICACIÓ D'UN AVÍS DE CANVI CONSTITUIRÀ L'ACCEPTACIÓ VINCULANT D'AQUESTS CANVIS.

3. DRETS I OBLIGACIONS DE FORMATGERIES MONTBRÚ

Entrega del producte

FORMATGERIES MONTBRÚ, SA es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a l'adreça que el CONTRACTANT assenyali al formulari de comanda on consten les condicions particulars que s'uneixen a les presents Condicions Generals. 

FORMATGERIES MONTBRÚ, SA no serà responsable dels errors causats al lliurament quan les dades introduïdes pel CONTRACTANT al formulari de comanda no s'ajustin a la realitat o hagin estat omeses. 

El termini de lliurament aproximat per a cada producte es pot indicar a la fitxa del mateix o a la pàgina informativa de les modalitats i costos d'enviament.

Exempció de responsabilitat de FORMATGERIES MONTBRÚ, SA.

FORMATGERIES MONTBRÚ, SA en cap cas serà responsable en relació amb: 

 • Els errors, retards en l'accés per part del CONTRACTANT a l'hora d'introduir les vostres dades al formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa d'Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'empresa. En tot cas, FORMATGERIES MONTBRÚ, SA es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i oferir tot el suport necessari al CONTRACTANT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.
 • Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del CONTRACTANT.
 • De la no operativitat o problemes a l'adreça de correu electrònic facilitada pel CONTRACTANT per a l'enviament de la confirmació de la comanda.
 • Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrament o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
 • De la producció de qualsevol tipus de dany que el CONTRACTANT o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

FORMATGERIES MONTBRÚ, SA es reserva el dret a suspendre l'accés al lloc web sense avís previ de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de la responsabilitat efectiva dels danys que es puguin produir. Així mateix, FORMATGERIES MONTBRÚ, SA col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment que tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

RESPONSABILITAT DEL CONTRACTANT

En tot cas, serà responsabilitat del CONTRACTANT:

 • El CONTRACTANT assumeix tots els riscos de deteriorament, menyscabament, danys i pèrdua dels Productes des del moment en què aquests hagin estat posats a la seva disposició pel tercer que, per compte de FORMATGERIES MONTBRÚ, SA, realitza el lliurament dels productes sol·licitats.
 • El CONTRACTANT es compromet a comprovar el bon estat del Producte davant del tercer que, per compte de FORMATGERIES MONTBRÚ, SA, realitzi el lliurament del Producte sol·licitat, indicant en aquell mateix instant qualsevol anomalia que pogués detectar a l'embalatge.

Si posteriorment, una vegada revisat el contingut, el CONTRACTANT detecta qualsevol incidència com, cop, trencament o qualsevol desperfecte causats per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-ho a FORMATGERIES MONTBRÚ, SA en un termini no superior als 2 dies de la recepció del producte.

GARANTIA

FORMATGERIES MONTBRÚ, SA garanteix que tots els Productes disponibles per a la venda al lloc web, compleixen amb les normes internacionals i comunitàries aplicables a la seguretat dels productes.

Els productes venuts per FORMATGERIES MONTBRÚ, SA estan coberts per una garantia legal davant de les faltes de conformitat en virtut del que preveu la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (Reial Decret Legislatiu 1/2007).

D'acord amb els articles 114-124 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, els consumidors tenen, entre altres, el dret a obtenir del venedor, i si es compleixen les condicions legals del fabricant, la reparació o substitució gratuïta dels productes que manifestin una falta de conformitat, i sempre que la falta de conformitat existís en el moment del lliurament del producte. 

Els productes comercialitzats per FORMATGERIES MONTBRÚ, SA es consideren conformes sempre que: 

a) S'ajustin a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model.

b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.

c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel consumidor i usuari quan ho hagi posat en coneixement del venedor en el moment de subscripció del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.

FORMATGERIES MONTBRÚ, SA no està obligat a indemnitzar el CONTRACTANT o tercers per les conseqüències de l'ús del Producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al Producte, pèrdues de benefici o lucre cessant, danys que provenen o provinguin d'un deteriorament, o pèrdues de dades gravades per l'usuari final.

Sense perjudici del que s'ha indicat anteriorment, per la condició d'intermediari de FORMATGERIES MONTBRÚ, SA, la garantia que cobreix el Producte lliurat al CONTRACTANT es limita a l'estesa pel proveïdor. La intervenció de FORMATGERIES MONTBRÚ, SA es limita únicament a la tramitació davant del proveïdor per a la reparació o la substitució del producte sempre que la garantia d'aquest prevegi aquesta mesura. 

Els fabricants poden oferir una garantia comercial, l'extensió i la durada dels quals difereixen segons els productes i les marques. Aquestes garanties són exclusivament de càrrec del fabricant que s'hi obliga. 

La reparació i la substitució del producte seran gratuïtes per a les persones consumidores (desplaçaments, transport, mà d'obra, etc.)

DESISTIMENT

FORMATGERIES MONTBRÚ, SA reconeix al CONTRACTANT el dret de desistiment per a compres a distància en els termes i terminis reconeguts a la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (Reial Decret Legislatiu 1/2007), cas en el qual FORMATGERIES MONTBRÚ, SA reemborsarà al CONTRACTANT l'import satisfet en concepte de preu i impostos aplicables, al número de compte indicat pel CONTRACTANT.

El dret de desistiment s'entén sens perjudici de les excepcions que la mateixa legislació fixa. De manera enunciativa i no exhaustiva, no es podrà exercir aquest dret en relació amb:

 • béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa
 • els productes que hagin estat confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats
 • els béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després de l'entrega 

El dret de desistiment es podrà executar d'acord amb les condicions i instruccions següents:

• Per exercir el dret de desistiment, el CONTRACTANT ens haurà de notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). També podreu utilitzar el model de formulari de desistiment que us podem facilitar, encara que el seu ús no és obligatori.

Aquesta comunicació haurà de ser enviada a ladreça postal o electrònica indicada en la identificació del venedor.

• Quan el CONTRACTANT hagi exercit el dret de desistiment, FORMATGERIES MONTBRÚ, SA reemborsarà tot pagament rebut del CONTRACTANT, inclosos, si escau, els costos de lliurament, sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment

No obstant el que disposa aquest apartat, en cas que el CONTRACTANT hagi seleccionat expressament una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari, FORMATGERIES MONTBRÚ, SA no estarà obligat a reemborsar els costos addicionals que se'n derivin.

• FORMATGERIES MONTBRÚ, SA efectuarà aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel CONTRACTANT per a la transacció inicial, tret que el CONTRACTANT hagi disposat expressament el contrari i sempre que FORMATGERIES MONTBRÚ, SA no incorri en cap despesa com a conseqüència del reemborsament

• FORMATGERIES MONTBRÚ, SA podrà retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que el CONTRACTANT hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer.

El coste directo de la devolución del producto (coste de envío) será asumido por el CONTRATANTE según se recoge en la LGDCU 

CONDICIONS DE PAGAMENT

El CONTRACTANT es compromet a abonar per avançat l'import pel Producte efectivament sol·licitat en la quantia i la forma següents: 

Import: 

La remuneració pel Producte efectivament sol·licitat pel CONTRACTANT serà l'assenyalada al lloc web i la que figuri a la comanda concreta del CONTRACTANT a cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta.

Els preus dels productes que apareixen al lloc web no inclouen l'IVA, l'import del qual serà calculat i informat al moment de formalitzar la comanda, segons correspongui. 

Al preu que figuri al lloc web per a cadascun dels productes oferts haurà de sumar-li les despeses d'enviament pertinents. FORMATGERIES MONTBRÚ, SA, s'obliga a informar del cost de les despeses d'enviament sempre prèviament al CONTRACTANT abans de formalitzar la comanda i al correu electrònic de confirmació d'aquesta.

Formes de pagament:

El CONTRACTANT haurà d'abonar l'import corresponent a la comanda mitjançant:

• Targeta de crèdit: introduint les vostres dades a la passarel·la de pagament existent al lloc web. Mitjançant l'acceptació d'aquest mitjà de pagament, el CONTRACTANT confirma estar autoritzat a l'ús de la targeta utilitzada amb aquesta finalitat, i n'és el titular. Els pagaments amb targeta queden sotmesos al que estableix la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament, especialment a tot allò relatiu a les ordres de pagament ia les condicions per a la seva revocació.

PAGAMENT D’IMPOSTOS

La inclusió i el pagament d'IVA a la factura, o la seva possible exempció, estarà subjecta al que estableix la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit i el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual saprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

L'adquisició intracomunitària dels béns està subjecta a l'Estat membre d'arribada, d'acord amb els criteris establerts a la Directiva 2006/112/CE ia la normativa espanyola de transposició d'aquesta.

Quan els béns hagin de ser lliurats en un Estat membre de la Unió Europea diferent d'Espanya, el CONTRACTANT haurà de disposar i haver comunicat prèviament a FORMATGERIES MONTBRÚ, SA el seu número d'operador intracomunitari (A17063900) en aquest Estat membre si voleu que la factura no inclogui l'IVA corresponent.

En cas que el CONTRACTANT indiqui que està subjecte a recàrrec d'equivalència es repercutirà a la factura l'IVA corresponent més el recàrrec d'equivalència, per separat.

PAGAMENT D’ARANCELS

En els preus indicats per a les despeses d'enviament no s'inclouen els impostos (aranzels) d'importació. Aquests seran pagats en metàl·lic pel receptor de la mercaderia quan arribi al seu destí

FACTURA ELECTRÒNICA

D'acord amb la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d'impuls de la societat de la informació, es poden expedir i trametre factures electròniques a les empreses i particulars que acceptin rebre-les o que les hagin sol·licitat expressament.

No obstant això, FORMATGERIES MONTBRÚ, SA només estarà obligada a emetre factures electròniques en els termes previstos al paràgraf anterior quan la contractació s'hagi dut a terme per mitjans electrònics.

La factura electrònica s'emetrà en un format d'ús habitual i llegible amb qualsevol dels programes de lectura o navegadors web actuals del mercat per tal que el CONTRACTANT la pugui llegir, copiar, descarregar i imprimir. Donat el cas que el CONTRACTANT no disposés de mitjans per fer-ho, FORMATGERIES MONTBRÚ, SA li proporcionaria l'accés als programes necessaris de forma gratuïta.

En qualsevol moment el CONTRACTANT pot revocar el consentiment donat a la recepció de factures electròniques adreçant-se per correu electrònic a info@montbru.com.

DRETS D’AUTOR I MARCA

FORMATGERIES MONTBRÚ, SA informa que els continguts propis, la programació i el disseny d'aquest lloc web estan plenament protegits pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de FORMATGERIES MONTBRÚ, SA. 

Les marques dels productes que FORMATGERIES MONTBRÚ, SA ven a través del lloc web pertanyen als seus propietaris legítims. FORMATGERIES MONTBRÚ, SA pot establir links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referències esmentades.

IDIOMA DEL CONTRACTE

A tots els efectes es considera que l'idioma del contracte és l'utilitzat pel CONTRACTANT en el moment de fer la compra.

Tot i això, la versió en un idioma diferent de l'espanyol d'aquestes condicions generals de contractació serà considerada una traducció de la versió original en espanyol, per la qual cosa, en cas de qualsevol discrepància entre les dues versions, es considerarà que la versió en espanyol és la predominant.

DISPUTES I RECLAMACIONS

El CONTRACTANT podrà reclamar a través del següent correu electrònic: info@montbru.com

La relació entre el CONTRANTANT i FORMATGERIES MONTBRÚ, SA es regirà per la legislació aplicable a Espanya. En el cas de consumidors particulars qualsevol disputa o controvèrsia se sotmetrà als tribunals de la jurisdicció on el client tingui la seva residència habitual. En cas que els clients siguin empresaris o professionals, qualsevol disputa o controvèrsia se sotmetrà als tribunals de la ciutat de Barcelona.

 Conforme al Reglament (UE) núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, posem a disposició del CONTRACTANT el següent enllaç que permet l'accés a la Plataforma Europea de Resolució de litigis en línia:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2

JURISDICCIÓ COMPETENT I LLEI APLICABLE

El sistema de compra se sotmet a la legislació vigent a Espanya. Per tant, les operacions de venda s'entenen realitzades al domicili social del venedor: Av. Del Prat 16. Polígon Industrial El Prat 08180 Moià - Barcelona (Espanya)

Per a la determinació del lloc de celebració de la compravenda a què se subjecten les presents Condicions Generals, cal atenir-se al que disposa l'article 29 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

NUL·LITAT DE CLÀUSULES

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions.

FORMATGERIES MONTBRÚ, SA podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos tret de reconeixement exprés per part de FORMATGERIES MONTBRÚ, SA.

Producte afegit a la llista de desitjos
Product added to compare.